Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych Pańskiego dziecka i Państwa danych przetwarzanych w badaniach naukowych w ramach projektu „Młodzi i pandemii” jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat badania oraz formy w jakiej badanie będzie prowadzone.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Państwa dziecka i przeprowadzenia badań naukowych w ramach projektu „Młodzi i pandemia”. Dane w pełnym zakresie będą przetwarzane w celu udokumentowania badania i udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Wyniki badań będą publikowane w formie anonimizowanej.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO [1] (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w odniesieniu do danych szczególnych kategorii – danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych zwykłych oraz danych dotyczących szczególnych kategorii danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia badania naukowego.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: badaniazdziecmi@gmail.com.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania badania, następnie przez okres 5 lat. Po zakończonym badaniu dane osobowe zostaną zanonimizowane.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z realizowanym badaniem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)